Terms and conditions

1. Vacature-inhoud

De vacatures in de zoekresultaten van Duivelsejobs, en de banen die aan die resultaten zijn gekoppeld, zijn gecreëerd door personen waarover Duivelsejobs geen macht heeft. U verklaart en begrijpt dat wij geen macht hebben over de inhoud van de vacatures of andere informatie in de lijsten. De vacaturezoekresultaten van Duivelsejobs worden automatisch geïndexeerd: deze vacatures worden niet door Duivelsejobs gescreend. Wij kunnen niet bevestigen dat gebruikers of werknemers zijn wie zij beweren te zijn. Duivelsejobs aanvaardt geen verantwoordelijkheid, en wijst alle aansprakelijkheid af, voor de inhoud, juistheid, volledigheid, wettigheid, betrouwbaarheid of beschikbaarheid van vacatures, informatie of websites die in de zoekresultaten van Duivelsejobs zijn opgenomen of aan de website zijn gekoppeld.

De website bevat koppelingen naar andere internetsites die eigendom zijn en geëxploiteerd worden door externe leveranciers en andere derden (de "externe sites"). U bevestigt dat Duivelsejobs niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van, of de materialen op, externe sites of links daarvan. Neem contact op met de sitebeheerder of webmaster van deze externe sites in geval van vragen over de koppelingen of materialen op deze externe sites.

2. Gebruik van Duivelsejobs

De website van Duivelsejobs dient uitsluitend voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik door u. Als u commercieel gebruik van de website wenst te maken, moet u hiervoor van tevoren een overeenkomst sluiten met Duivelsejobs. Neem contact met ons op voor nadere informatie.

3. Gebruikersinhoud

Op sommige delen van de website, zoals de prikborden, vacaturelijsten en forums, kunnen gebruikers tekst, informatie, afbeeldingen, audio, video, berichten en andere materialen plaatsen (al deze door gebruikers te verzenden, posten, weer te geven of anderszins op de website beschikbaar te stellen materialen worden gezamenlijk "gebruikersinhoud" genoemd). Deze functionaliteit dient om lezers te helpen vacature- en bedrijfsinformatie te verkrijgen, de communicatie te vergemakkelijken, loopbaanbeslissingen te bespreken en om gebruikers te laten weten welke vacatures beschikbaar zijn. Deze gebruikersinhoud wordt verstrekt door externe contribuanten, waarvan er vele een anonieme schermnaam gebruiken. In sommige gevallen zullen zij gebruikersinhoud (inclusief berichten of uitspraken) posten die misleidend, bedrieglijk of gewoon fout zijn. Duivelsejobs staat niet achter, en is niet verantwoordelijk voor, opinies, advies, informatie of uitspraken in gebruikersinhoud die door derden op de website is aangemaakt of wordt weergegeven. Door de website te bezoeken verklaart u zich ervan bewust te zijn dat u in contact kunt komen met inhoud die voor u schadelijk, beledigend, bedreigend, onfatsoenlijk of verwerpelijk is, en verklaart u Duivelsejobs niet aansprakelijk te zullen stellen voor de inhoud, inclusief doch niet beperkt tot kwetsende taal en ander mogelijk aanstotelijk materiaal.

Gebruikers van de website mogen geen gebruikersinhoud of informatie posten die onwettig, frauduleus, discriminerend, bedreigend, grof, smadelijk, lasterlijk, obsceen of anderszins aanstootgevend is of die seksuele, etnische of andere discriminerende belastering omvat, of materiaal dat geen relevante of constructieve inhoud bevat, dat niet slechts godslasterlijk maar obsceen en weerzinwekkend is, of dat anderszins een overtreding van de wet vormt. Het is gebruikers tevens verboden om gebruikersinhoud te posten die bedrijfseigen informatie, handelsgeheimen of vertrouwelijke informatie bevat. De gebruikersinhoud mag geen advertenties, verzoeken, kettingbrieven, pyramid schemes, investeringsmogelijkheden of andere ongevraagde commerciële communicaties bevatten (tenzij anderszins uitdrukkelijk toegestaan door de gebruiker), of spamming of flooding aanmoedigen dan wel veroorzaken.

Het is niet toegestaan om op de website gebruikersinhoud te posten die officiële identificatiegegevens bevat (hetzij van uzelf, hetzij van anderen) zoals burgerservicenummers, paspoortnummers, nationale identificatienummers, verzekeringsnummers, rijbewijsnummers, immigratienummers of vergelijkbare nummers, codes of identificatienummers. Het plaatsen van zulke identificatiegegevens kan resulteren in identiteitsdiefstal en andere ongewenste gevolgen. Het is Duivelsejobs toegestaan om zulke nummers te verwijderen, maar Duivelsejobs aanvaardt geenszins de plicht om zulks te doen, aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid, en wijst elke aansprakelijkheid voor het posten van dusdanige nummers af.

Hoewel Duivelsejobs hiertoe niet verplicht is, kan Duivelsejobs op de website geposte berichten monitoren en behoudt Duivelsejobs zich het recht voor tot verwijdering van: gebruikersinhoud of delen hiervan die de bovenstaande regels overtreden; berichten; onderwerpen die geen verband houden met het onderdeel van de website waarop ze gepost zijn; advertenties; wervings- of andere commerciële berichten; en andere gebruikersinhoud die Duivelsejobs naar eigen goeddunken ongepast bevindt. Als u denkt dat een bepaald bericht een overtreding van onze beleidsregels vormt, neem dan contact op met Duivelsejobs zodat wij bewerking of verwijdering van dit bericht kunnen overwegen. Duivelsejobs belooft niet om gebruikersinhoud te verwijderen, en de interpretatie van de vraag of gebruikersinhoud al dan niet beleidsregels van Duivelsejobs overtreedt wordt altijd aan Duivelsejobs gelaten. Duivelsejobs behoudt zich het recht voor om alle gebruikersinhoud en andere relevante informatie en de omstandigheden van hun transmissie aan derden openbaar te maken ten einde de website op gepaste wijze te exploiteren; om zichzelf, zijn partners en bezoekers te beschermen; en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en verzoeken van de overheid. Dit betekent dat Duivelsejobs gehoor kan geven aan gerechtelijke verzoeken om bekendmaking van het elektronische adres en de identiteit van een gebruiker.

Zonder enige beperking inzake de algemeenheid van het bovenstaande behoudt Duivelsejobs zich het recht voor (doch is onder geen enkele verplichting) om vacatures te verwijderen die direct of indirect discriminerend zijn voor sollicitanten. Directe discriminatie houdt in dat een vacature specifiek stelt dat sollicitanten alleen dan gewenst zijn als ze voldoen aan bepaalde criteria met uitsluiting van anderen vanwege geslacht, ras, leeftijd of eventuele handicaps. Indirecte discriminatie houdt in dat een vacature impliciet bepaalde groepen sollicitanten uitsluit doordat deze het hen onmogelijk maakt om zich te kwalificeren voor de vereisten van de baan. U begrijpt, en gaat ermee akkoord, dat het uw plicht is u te onthouden van het posten van vacatures met vormen van direct of indirecte discriminatie.

Wij maken u attent op het volgende: 

(1) Behandeling van uitgever of uitspreker

Geen enkele verstrekker of gebruiker van een interactieve computerservice mag worden beschouwd als de uitgever of uitspreker van informatie die door een andere verstrekker van informatieve inhoud is verstrekt.

(2) Burgerrechtelijke aansprakelijkheid

Geen enkele verstrekker of gebruiker van een interactieve computerservice kan aansprakelijk worden gesteld voor

(A) handelingen die in goed vertrouwen hebben plaatsgevonden met als oogmerk het beperken van de toegang tot of de beschikbaarheid van materiaal dat de verstrekker of gebruiker als obsceen, onzedelijk, wellustig, vuil, overmatig gewelddadig, kwetsend of anderszins aanstootgevend beschouwt, ongeacht of dit materiaal al dan niet door de Amerikaanse grondwet beschermd wordt, of

(B) handelingen die hebben plaatsgevonden om aan verstrekkers van informatieve inhoud of anderen de technische middelen beschikbaar te stellen om de toegang tot in paragraaf (1) beschreven materiaal te beperken.

4. Recht op gebruik van materiaal

Voor zoverre wettelijk toegestaan verleent u, wanneer u inhoud post op of materiaal verzendt aan Duivelsejobs (inclusief foto's), aan Duivelsejobs het niet-exclusief, wereldwijd, eeuwigdurend, onherroepelijk (behalve zoals in deze beschreven), geheel betaald, royalty-vrij, sublicentieerbaar (via meerdere niveaus van sublicentiehouders) recht en dito licentie voor het maken, gebruiken, verkopen, in sublicentie geven, reproduceren, distribueren, uitvoeren, weergeven en prepareren van afgeleide werken van, en het anderszins benutten van, deze inhoud en materialen voor elk mogelijk doel, zonder enige beperking. Tevens verleent u Duivelsejobs, haar gelieerde bedrijven en sublicentiehouders het recht tot gebruik van uw naam en/of uw gebruikersnaam in verband met de inhoud. Wanneer u op een vacature solliciteert via Duivelsejobs Apply, dan stuurt u uw cv en de sollicitatie-informatie naar Duivelsejobs en u verzoekt Duivelsejobs om die informatie met derden te delen. Als werkgever, wanneer u reageert op een bericht van of contact zoekt met een werkzoekende die het Duivelsejobs CV product gebruikt, dan deelt u informatie met Duivelsejobs en verzoekt ons om die informatie te delen met de werkzoekende. U verklaart het volgende: (i) u bent de eigenaar van de inhoud die door u op of via de website is gepost, of bent anderszins gerechtigd tot het verlenen van de in dit onderdeel beschreven licentie, (ii) het posten en gebruik van uw inhoud op of via de website vormt geen overtreding van de privacyrechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, contractrechten, intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van personen of entiteiten, en (iii) het posten van uw inhoud op de website resulteert niet in contractbreuk tussen u en derden. U verklaart alle royalty's, kosten, schadeclaims en andere gelden te betalen die u aan personen of entiteiten verschuldigd bent in verband met de inhoud die u op of via de website post. U verklaart Duivelsejobs en al haar gelieerde bedrijven te vrijwaren tegen claims die voortvloeien uit inhoud of materialen die u op deze voorwaarden verstrekt. Indien u de door u verleende licentie voor zulke inhoud wenst te herroepen, wordt u verzocht een aangetekend verzoekschrift aan het hierboven vermelde postadres te sturen, met een kopie van uw paspoort of nationale identiteitskaart (voor identificatiedoeleinden), met het verzoek deze inhoud te verwijderen. Uw aangetekende verzoekschrift dient het volgende te bevatten: (a) de handtekening van de op deze inhoud recht hebbende persoon, of van een persoon die bevoegd is uit naam van rechthebbende te handelen; (b) identificatie van de inhoud waarvoor de licentie wordt ingetrokken, en informatie die voor Duivelsejobs redelijkerwijs toereikend is om de inhoud op de website te vinden en te verwijderen; (c) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres; (d) een verklaring dat u in goed vertrouwen meent de rechthebbende te zijn, of door rechthebbende bevoegd bent verklaard om de licentie voor de betreffende inhoud in te trekken; en (e) een verklaring dat de informatie in het verzoek juist is, en (onder ede) dat u de rechthebbende bent of bevoegd bent om uit naam van rechthebbende te handelen wat betreft dit materiaal. Aan het voldoen aan dit verzoek kunnen voor u kosten verbonden zijn: neem voor nadere informatie hierover contact op met Duivelsejobs.

Het staat u vrij om van tijd tot tijd feedback aan Duivelsejobs te verstrekken over de functionaliteit en werking van de website, inclusief doch niet beperkt tot identificatie van mogelijke fouten, verbeteringen, wijzigingen, correctie van bugs of verbeteringen (“feedback”). Indien u middels uw beoordeling of anderszins feedback voorstelt, verleent u aan Duivelsejobs het niet-exclusief, wereldwijd, eeuwig, onherroepelijk, geheel betaald, royalty-vrij, sublicentieerbaar (via meerdere niveaus van sublicentiehouders) recht en een dito licentie voor het maken, gebruiken, verkopen, in sublicentie geven, reproduceren, distribueren, uitvoeren, weergeven en prepareren van afgeleide werken van, en het anderszins benutten van, deze feedback en materialen voor elk mogelijk doel, zonder enige beperking. U geeft Duivelsejobs toestemming om de feedback in elke mogelijke vorm aan derden bekend te maken, en verleent Duivelsejobs het recht om alle feedback in elke mogelijke vorm en zonder beperkingen aan derden in sublicentie te geven. Door feedback te verzenden, verklaart u dat uw kennisgeving vrijwillig, ongevraagd en zonder beperkingen plaatsvindt, dat u aan Duivelsejobs geen fiduciaire of andere verplichtingen oplegt, en dat het Duivelsejobs vrij staat om de feedback zonder enige compensatie voor u te gebruiken, en/of de feedback op niet-vertrouwelijke basis of anderszins aan anderen bekend te maken. Tevens verklaart u dat Duivelsejobs, bij het aanvaarden van uw feedback, geen aanspraken opgeeft op gebruik van vergelijkbare of aanverwante ideeën die reeds aan Duivelsejobs bekend waren of door haar medewerkers zijn ontwikkeld of die afkomstig zijn van andere bronnen dan uzelf.

5. Websiteregels

U verklaart dat u de website niet zult (proberen te) gebruiken via andere middelen dan de interface die door Duivelsejobs is verstrekt, tenzij u hiervoor in een afzonderlijke overeenkomst met Duivelsejobs uitdrukkelijk toestemming hebt gekregen. U verklaart geen activiteiten te zullen ondernemen die de werking van de website (of de servers en netwerken die met de website zijn verbonden) storen of onderbreken. Tenzij u daarvoor in een afzonderlijke overeenkomst met Duivelsejobs nadrukkelijk toestemming hebt verkregen, verklaart u de website voor geen enkel oogmerk te zullen reproduceren, vermenigvuldigen, kopiëren, verkopen, verhandelen of doorverkopen. U verklaart als enige aansprakelijk te zijn voor (en dat Duivelsejobs noch jegens u, noch jegens derden aansprakelijk is voor) het niet-nakomen van uw verplichtingen volgens deze overeenkomst en voor de gevolgen (inclusief verliezen of schade die Duivelsejobs zou kunnen oplopen) hiervan.

U verklaart geen schadelijke code aan Duivelsejobs te zullen zenden of als onderdeel van de website te zullen uploaden, en de gegevens op de website niet voor eigen commercieel winstoogmerk te zullen mis- of gebruiken. “Schadelijke code” omvat alle software (soms “virussen”, “wormen”, “Trojaanse paarden”, “tijdbommen”, “tijdsloten”, “drop dead devices”, “vallen”, “toegangscodes”, “cancelbots” of “trap door-programma's” genoemd) die: (a) is ontworpen voor het opzettelijk schaden, verstoren, uitschakelen, beschadigen, belemmeren, storen, onderscheppen, stelen of anderszins hinderen van gegevens, opslagmedia, programma's, systemen, apparatuur of communicatie op basis van een voorval, inclusief maar niet beperkt tot (i) het overschrijden van een bepaald aantal exemplaren, (ii) het overschrijden van een bepaald aantal gebruikers, (iii) het verstrijken van een bepaalde periode, (iv) het overspringen naar een bepaalde datum of andere numerieke waarde of (v) het gebruik van een bepaalde functie; of (b) het onbevoegden mogelijk maakt om een dusdanig resultaat te veroorzaken; of (c) onbevoegden de mogelijkheid biedt om inzage te verkrijgen in de gegevens van andere personen zonder hun medeweten en toestemming.

Zonder beperkingen wat betreft het bovenstaande, en uitsluitend als voorbeeld, geldt dat het gebruikers niet is toegestaan om:

 • ongewenste commerciële e-mail (spam) te genereren of bevorderen. Deze activiteiten omvatten doch zijn niet beperkt tot:
 • het verzenden van berichten die in overtreding zijn van de Belgie CAN-SPAM-wet of andere vigerende anti-spamwetgeving
 • het imiteren van of het zich uitgeven voor een andere persoon of zijn of haar e-mailadres, of het maken van valse accounts ten einde spam te verzenden
 • data mining van Duivelsejobs-eigendommen ten einde contactgegevens te vinden
 • het verzenden van berichten aan gebruikers die niet benaderd wensen te worden
 • het aan derden verkopen, uitwisselen of distribueren van de contactgegevens van personen zonder medeweten van en voortdurende toestemming tot die bekendmaking van de betrokkenen
 • het verzenden, uploaden, distribueren of verspreiden (of aanbieden dit te doen) van onwettige, lasterlijke, intimiderende, kwetsende, frauduleuze, inbreuk makende, obscene of anderszins aanstootgevende inhoud
 • het opzettelijk distribueren van virussen, wormen, defecten, Trojaanse paarden, beschadigde bestanden, bedrieglijke zaken of andere zaken van destructieve of bedrieglijke aard.
 • het uitvoeren of doorzenden van zgn. piramidespelen en dergelijke
 • het verzenden van inhoud die schadelijk kan zijn voor minderjarigen
 • het zich uitgeven voor een andere persoon (via gebruik van een e-mailadres of anderszins) of het anderszins verhullen van de eigen identiteit of de herkomst van e-mails
 • het illegaal verzenden van de intellectuele eigendom of bedrijfseigen informatie van anderen zonder toestemming van de eigenaar of licentiegever
 • het gebruik van de website ten einde inbreuk te maken op de wettelijke rechten (bijv. recht op privacy en openbaarmaking) van anderen
 • het bevorderen of aanmoedigen van illegale activiteiten
 • het belemmeren van het gebruiksgenot van andere Duivelsejobs-gebruikers van de website
 • het opzetten van meerdere gebruikersaccounts in verband met overtreding van de overeenkomst of het opzetten van gebruikersaccounts met automatische middelen of onder valse of frauduleuze voorwendselen
 • het verhandelen, doorverkopen of anderszins voor onbevoegde commerciële oogmerken exploiteren van Duivelsejobs-accounts, of het overdragen hiervan
 • de modificatie, aanpassing, vertaling of reverse engineering van delen van de website
 • het verwijderen van aankondigingen van auteursrecht, handelsmerken of andere bedrijfseigen rechten in of op de website
 • het herformatteren of omkaderen (framing) van delen van de webpagina's die deel uitmaken van de website zonder uitdrukkelijke toestemming van Duivelsejobs
 • het opnemen van contact met andere Duivelsejobs-gebruikers over programma's voor multi-level marketing (MLM), vacatures die voorafgaand aan aanvaarding betaling vereisen, en andere onderwerpen die volgens Duivelsejobs schadelijk zijn voor gebruikers
 • het zonder toestemming aanmaken van meerdere Duivelsejobs-accounts
 • het omzeilen van beperkingen of opschortingen van functionaliteit
 • het verstrekken van valse gegevens bij het gebruik van de website
 • Duivelsejobs behoudt zich het recht voor om de inhoud van berichten of materialen die naar de website of Duivelsejobs zijn verzonden, te gebruiken ten einde mogelijk illegale activiteiten en voor andere gebruikers schadelijke activiteiten te voorkomen. Duivelsejobs behoudt zich het recht voor om verschillende methoden te gebruiken om abnormale activiteit en scherminhoud te ontdekken ten einde misbruik zoals spam te voorkomen. Deze inspanningen kunnen soms leiden tot het tijdelijk of permanent uitschakelen van sommige functies voor sommige gebruikers.

6. Registratie – Verstrekking van e-mailadressen

Op sommige onderdelen van de website moet u zich registreren of een e-mailadres opgeven. Als u zich registreert, verklaart u (a) ware, juiste, actuele en complete gegevens over uzelf te verstrekken als hierom op het registratieformulier wordt gevraagd (inclusief uw e-mailadres) en (b) verantwoordelijkheid te aanvaarden voor de vertrouwelijkheid en het gebruik van uw gebruikersnaam en wachtwoord, en uw gebruik van en toegang tot de website niet te zullen overdragen of doorverkopen aan derden. Duivelsejobs is niet verantwoordelijk, en wijst alle aansprakelijkheid af als uw e-mailadres op ongepaste wijze en valselijk door derden wordt gebruikt.

Wij behouden ons het recht voor om gebruikers te beëindigen of gebruikersnamen of URL's in te trekken (maar zijn hiertoe niet verplicht).

7. Veranderingen in Algemene Voorwaarden

Duivelsejobs kan de website van tijd tot tijd en om welke reden dan ook onder voorbehoud aanpassen of afsluiten. Duivelsejobs behoudt zich het recht voor om deze overeenkomst van tijd tot tijd zonder nadere aankondiging aan te passen, zodat u wordt aangeraden om deze overeenkomst regelmatig na te lezen.

8. Afwijzing van garanties

Duivelsejobs wijst alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid af voor de nauwkeurigheid, inhoud, volledigheid, wettigheid, betrouwbaarheid, bruikbaarheid of beschikbaarheid van informatie of materiaal dat wordt weergegeven in de Duivelsejobs-resultaten of door Duivelsejobs of derden op de website wordt gepost. Duivelsejobs wijst alle verantwoordelijkheid af voor verwijdering, niet opslaan, verkeerde levering of ontijdige levering van informatie of materiaal. Duivelsejobs wijst alle verantwoordelijkheid af voor schade die voortvloeit uit het downloaden of openen van informatie of materiaal op de website of op andere internetsites die via de website zijn bereikt. Duivelsejobs is onder geen beding aansprakelijk jegens u of andere gebruikers voor gebruik of misbruik van, of vertrouwen op, de Duivelsejobs-website door die gebruiker.

DE WEBSITE EN ALLE MATERIALEN, GEGEVENS, GEBRUIKERSINHOUD, PRODUCTEN EN DIENSTEN OP DE WEBSITE WORDEN "AS IS" VERSTREKT, ZONDER ENIGE UITDRUKKELIJKE DAN WEL IMPLICIETE GARANTIE. Duivelsejobs EN HAAR LICENTIEGEVERS WIJZEN UITDRUKKELIJK EN IN DE VOLSTE WETTELIJK TOEGESTANE MATE ALLE UITDRUKKELIJKE, IMPLICIETE EN STATUTAIRE GARANTIES AF, INCLUSIEF, DOCH ZONDER BEPERKING VAN, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NON-INBREUK OP EIGENDOMSRECHTEN. Duivelsejobs EN HAAR LICENTIEGEVERS WIJZEN ALLE GARANTIES INZAKE DE VEILIGHEID, BETROUWBAARHEID, TIJDIGHEID EN PRESTATIES VAN DE DOOR Duivelsejobs GEBODEN DIENSTEN AF. Duivelsejobs EN HAAR LICENTIEGEVERS WIJZEN ALLE GARANTIES AF INZAKE INFORMATIE OF ADVIEZEN DIE VIA DE WEBSITE ZIJN VERKREGEN. Duivelsejobs EN HAAR LICENTIEGEVERS WIJZEN ALLE GARANTIES AF VOOR DIENSTEN OF GOEDEREN DIE ZIJN ONTVANGEN VIA OF ZIJN GEADVERTEERD OP DE WEBSITE OF ZIJN ONTVANGEN VIA DOOR Duivelsejobs VERSTREKTE KOPPELINGEN.

U BEGRIJPT, EN GAAT ERMEE AKKOORD, DAT U MATERIAAL OF GEGEVENS VIA GEBRUIK VAN DE WEBSITE OP EIGEN RISICO DOWNLOADT OF VERKRIJGT, EN DAT U ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK BENT VOOR SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VERLIES VAN GEGEVENS ALS RESULTAAT VAN HET DOWNLOADEN VAN ZULKE MATERIALEN OF GEGEVENS.

9. Beperking van aansprakelijkheid

Duivelsejobs OF HAAR LICENTIEGEVERS KUNNEN ONDER GEEN BEDING AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD DOOR GEBRUIKERS VOOR GEBRUIK OF MISBRUIK DOOR DEZE GEBRUIKERS VAN, OF VERTROUWEN VAN DEZE GEBRUIKERS OP, DE WEBSITE, VOORTVLOEIEND UIT CLAIMS IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST OF HET ONDERWERP HIERVAN. DEZE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID GELDT TEN EINDE DE AANSPRAKEN OP DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJKOMENDE, SPECIALE, EXEMPLARISCHE OF PUNITIEVE SCHADE TE VOORKOMEN, ONGEACHT OF DEZE CLAIM IS GEBASEERD OP GARANTIES, CONTRACTEN, ONRECHTMATIGHEID (INCLUSIEF NALATIGHEID), SCHADELOOSSTELLING OF ANDERSZINS, ZELFS INDIEN Duivelsejobs OF HAAR LICENTIEGEVERS ZIJN GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DEZE SCHADE, EN ONGEACHT HET FALEN VAN HET ESSENTIËLE DOEL VAN VERHAAL. DEZE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID GELDT ONGEACHT OF DEZE SCHADE VOORTVLOEIT UIT GEBRUIK OF MISBRUIK VAN, OF VERTROUWEN OP, DE WEBSITE, UIT VERTROUWEN OP OF SCHADE TEN GEVOLGE VAN OP DE WEBSITE GEPOSTE INFORMATIE, UIT DE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN DE WEBSITE, OF UIT DE ONDERBREKING, SCHORSING OF OPHEFFING VAN DE WEBSITE (INCLUSIEF DOOR DERDEN ONDERVONDEN SCHADE VAN DEZE AARD). DEZE BEPERKING GELDT TEVENS VOOR SCHADE DIE IS ONDERVONDEN VANWEGE ANDERE DIENSTEN OF GOEDEREN DIE VIA DE WEBSITE ZIJN ONTVANGEN OF HIER ZIJN GEADVERTEERD, OF DIE ZIJN ONTVANGEN VIA KOPPELINGEN DIE OP DE WEBSITE ZIJN VERSTREKT. DEZE BEPERKING GELDT TEVENS ZONDER ENIGE BEPERKING VOOR DE KOSTEN VAN DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, WINSTDERVING EN VERLOREN GEGEVENS. DEZE BEPERKINGEN GELDEN TEVENS VOOR HET WERKEN OF NIET WERKEN VAN DE WEBSITE OF VOOR INFORMATIE OF ARTIKELEN DIE OP DE WEBSITE WORDEN WEERGEGEVEN OF HIER OP ENIGE WIJZE AAN GEKOPPELD ZIJN OF VERBAND MEE HOUDEN. DEZE BEPERKINGEN GELDEN ONGEACHT HET FALEN VAN HET ESSENTIËLE DOEL VAN BEPERKT VERHAAL, EN IN DE VOLSTE MATE DIE WETTELIJK IS TOEGESTAAN.

Zonder beperkingen van het bovenstaande kunnen Duivelsejobs of haar licentiegevers onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of uitblijven van werking die direct of indirect voortvloeien uit natuurrampen of zaken waarover wij geen macht hebben, inclusief maar niet beperkt tot internetstoringen, storingen van computerapparatuur, storingen van telecommunicatieapparatuur, storingen van andere apparatuur, stroomuitval, stakingen, arbeidsgeschillen, rellen, opstanden, ordeverstoringen, arbeids- of materiaaltekorten, brand, overstroming, storm, ontploffingen, overmacht, oorlog, overheidshandelingen, bevelen van binnen- of buitenlandse gerechtshoven of tribunalen, het niet-nakomen van verplichtingen door derden, of uitvallen van of schommelingen in verwarming, verlichting of air conditioning.

10. Claims van inbreuk

Inbreuk op het auteursrecht in de VS.

De Amerikaanse Digital Millennium Copyright Act uit 1998 (de "DMCA") biedt auteursrechthebbenden mogelijkheden tot verhaal als zij van mening zijn dat materiaal op internet een inbreuk vormt op hun rechten onder de Amerikaanse wet op het auteursrecht. Als u in goed vertrouwen meent dat materiaal dat door Duivelsejobs wordt gehost, inbreuk maakt op uw auteursrecht, kunt u (of kan uw agent) ons een kennisgeving sturen met het verzoek dit materiaal te verwijderen, of toegang ertoe te ontzeggen. Deze kennisgeving dient het volgende te bevatten, conform 17 USC. § 512(c)(3)(A): (a) de fysieke of elektronische handtekening van een persoon die bevoegd is te handelen uit naam van de eigenaar van een exclusief recht waarop volgens zeggen inbreuk wordt gepleegd; (b) identificatie van het werk onder auteursrecht waarop volgens zeggen inbreuk wordt gepleegd (of indien een enkele kennisgeving dient voor meerdere werken op de website, een representatieve lijst van die werken); (c) identificatie van het materiaal dat volgens zeggen inbreuk pleegt, of het onderwerp van de inbreuk makende activiteit, met informatie die voor Duivelsejobs redelijkerwijs toereikend is om het materiaal op de site te vinden; (d) naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres (indien beschikbaar) van de klager; (e) een verklaring dat de klager in goed vertrouwen meent dat voor gebruik van het materiaal op de wijze waarover wordt geklaagd, geen toestemming is verleend door de auteursrechthebbende, zijn agent of de wet; en (f) een verklaring dat de informatie in de kennisgeving accuraat is, en (onder ede) dat de klager bevoegd is om te handelen uit naam van de eigenaar van een exclusief recht waarop volgens zeggen inbreuk wordt gepleegd. Indien u in goed vertrouwen meent dat er abusievelijk een zaak van overtreding van het auteursrecht tegen u aanhangig is gemaakt, staat de DMCA u toe om Duivelsejobs een zgn. counter-notice te zenden. Zowel de notices als counter-notices moeten voldoen aan de op dat moment geldende voorschriften van de DMCA; voor nadere informatie. Notices en counter-notices over de website moeten worden geadresseerd aan Duivelsejobs Copyright Notice, (copyright @ Duivelsejobs.com) (verwijder de spaties wanneer u een e-mail stuurt). U wordt aangeraden uw juridisch adviseur te raadplegen alvorens een notice of counter-notice over te leggen. U wordt er tevens op gewezen dat er volgens de DMCA boetes kunnen opgelegd voor valse claims.

Andere claims van inbreuk

Voor claims inzake gevallen van inbreuk die geen verband houden met het auteursrecht in de VS wordt u verzocht via het contactformulier op de website contact met ons op te nemen.

11. Vigerende wet en bijlegging van geschillen

Deze overeenkomst en alle geschillen die voortvloeien uit of in verband met deze overeenkomst (“geschil”) in alle opzichten, inclusief doch niet beperkt tot de geldigheid, constructie en uitoefening van deze overeenkomst, vallen onder de jurisdictie van Belgie, zonder erkenning van conflicten van eventuele juridische beginselen. Alle procedures, rechtsgedingen en andere juridische procedures in verband met dit geschil kunnen uitsluitend in de Belgische federale gerechtshoven  worden ingediend. Alle partijen verklaren zich hierbij akkoord met de exclusieve persoonlijke jurisdictie van de gerechtshoven van de Belgische overheid.

12. Diversen

Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen inzake het onderwerp ervan, en prevaleert boven en vervangt alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling, over dit onderwerp. Vrijstelling van de verplichting tot naleving van bepalingen in deze overeenkomst is alleen geldig indien schriftelijk door Duivelsejobs verleend en ondertekend. Deze overeenkomst vormt samen met eventuele aanvullingen en eventuele aanvullende overeenkomsten die u in verband met de website met Duivelsejobs hebt gesloten, de volledige overeenkomst tussen u en Duivelsejobs inzake de website. Indien een bepaling in deze overeenkomst door een competent gerechtshof ongeldig wordt bevonden, is de ongeldigheid van die bepaling niet van invloed op de geldigheid van de resterende bepalingen in deze overeenkomst, die geheel van kracht blijft.

Door deze website te gebruiken, geeft u te kennen dat u akkoord gaat met deze overeenkomst en verklaart u alle vigerende wet- en regelgeving te zullen eerbiedigen, inclusief de Amerikaanse wet- en regelgeving inzake uitvoer en heruitvoer, het auteursrecht en andere wetgeving op het gebied van intellectuele eigendom. Het materiaal op deze website wordt beschikbaar gesteld met “beperkte rechten”. Voor gebruik, vermenigvuldiging of openbaarmaking door de overheid gelden de beperkingen die zijn uiteengezet in de vigerende wet- en regelgeving. Gebruik van materiaal door de overheid vormt bevestiging door de overheid van de eigendomsrechten van Duivelsejobs op dit materiaal.

U begrijpt en bevestigt dat Duivelsejobs of haar licentiegevers eigenaar zijn van alle rechten en aanspraken op en alle belangen in de website, en alle hiermee gepaard gaande eigendomsrechten. Duivelsejobs behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk in deze zijn verleend. U mag met uitzondering van uw eigen inhoud geen wijzigingen aanbrengen in auteursrechtmededelingen, bedrijfseigen legenda, toekenningen van handels- en dienstmerken, octrooimarkeringen of andere aanduidingen van eigendom op de materialen die via de website worden bereikt. Gebruik van materialen of beschrijvingen; afgeleid gebruik van de website of materialen daarop; en gebruik van data mining, robots of vergelijkbare hulpmiddelen voor het vergaren en extraheren van gegevens zijn streng verboden. De gebruiker mag onder geen beding delen van de website of de materialen erop omkaderen (framing).

Adreswijzigingen: Als uw factuuradres van een adres in de Belgie verandert in een adres buiten de Belgie, of van een adres buiten de Belgie verandert in een adres in de Belgie, blijft u onder contract staan van dezelfde Duivelsejobs-partij voor het resterende deel van de maand waarin de verandering heeft plaatsgevonden. In de volgende maand wordt het contract als afgenomen beschouwd tussen u en de Duivelsejobs-partij die in de eerste paragraaf van deze overeenkomst vermeld staat.

Alle mededelingen aan Duivelsejobs moeten worden gestuurd aan de vigerende Duivelsejobs-entiteit die in de eerste paragraaf van deze overeenkomst vermeld staat, en wel aangetekend per post of luchtpost of koeriersdienst, worden na ontvangst als gedaan beschouwd, en moeten verwijzen naar het programma waarmee de mededeling verband houdt (m.a.w. het Duivelsejobs cv-programma, Duivelsejobs advertentieprogramma, of Duivelsejobs Publisher-programma). Mededelingen aan u kunnen worden gedaan door verzending van een e-mail aan het in uw account vermelde e-mailadres, of door het posten van een bericht op uw account-interface, en worden als ontvangen beschouwd wanneer ze zijn verzonden (voor e-mail) of niet langer dan vijftien (15) dagen nadat ze zijn gepost (voor berichten in uw Duivelsejobs Advertentie-interface).

U mag uw rechten of verplichtingen volgens deze overeenkomst niet toewijzen of delegeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivelsejobs, en pogingen hiertoe zijn ongeldig. Het staat Duivelsejobs vrij haar rechten en verplichtingen volgens deze overeenkomst toe te wijzen of te delegeren zonder u hiervan op de hoogte te stellen. Duivelsejobs en u en Duivelsejobs-partners zijn geen wettelijke partners of agenten, maar onafhankelijke contractors.

GEBRUIK VAN DIENSTEN DOOR MINDERJARIGEN

De diensten zijn niet gericht op individuën die jonger zijn dan achttien (18) jaar, en wij verzoeken dat individuën geen persoonlijke informatie vrijgeven middels de diensten.

B. Voorwaarden cv-programma Duivelsejobs

Deze overeenkomst voor het Duivelsejobs cv-programma ("overeenkomst") wordt gesloten tussen u en (1) Duivelsejobs Belgie. Alle verwijzingen naar “Duivelsejobs” hebben betrekking op Duivelsejobs Belgie indien u de website vanuit Belgie bezoekt of gebruikt; in alle andere gevallen verwijst “Duivelsejobs” naar Duivelsejobs Belgie. "U" verwijst naar de partij die vermeld staat in de door u aangemaakte account, en u verklaart dat u bevoegd bent om akkoord te gaan met deze overeenkomst voor uzelf en/of die partij. U verklaart en garandeert dat u bevoegd bent om te handelen uit naam van uzelf en/of partijen waarvoor u het Duivelsejobs cv-programma gebruikt. U gaat bij deze akkoord met, en verklaart het volgende:

1. Het programma

Gebruik van het Duivelsejobs cv-programma ("programma") op of via online- en/of mobiele services, websites en software die is verstrekt op of in verband met de services of websites (gezamenlijk de “website”) vindt plaats conform alle vigerende voorwaarden en beleidsregels van Duivelsejobs, die op elk gewenst moment kunnen veranderen. U zult van de website verkregen informatie alleen toepassen voor intern gebruik, om sollicitanten te selecteren en contact met hen op te nemen.

BELANGRIJKE MEDEDELING: U VERKLAART UITDRUKKELIJK HET VOLGENDE: Door toegang tot het programma aan te schaffen, verklaart u dat u Duivelsejobs het aangegeven bedrag betaalt opdat Duivelsejobs u een e-mailbericht zal sturen om aan te geven dat u geïnteresseerd bent in het e-mailadres dat de relevante inzender van het cv aan Duivelsejobs heeft verstrekt. Duivelsejobs garandeert niet dat het e-mailadres nog in gebruik is, dat de e-mail is ontvangen, dat de e-mail is gelezen, dat er op de e-mail door een mogelijke kandidaat wordt gereageerd of dat het cv van de kandidaat in alle opzichten geldig is.

2. Annulering

U kunt opdrachten die Duivelsejobs heeft gekregen om een e-mail te verzenden naar het aan Duivelsejobs verstrekte e-mailadres niet annuleren.

3. Uw gegevens

U verklaart en garandeert dat alle door u aan Duivelsejobs verstrekte gegevens juist en up-to-date zijn. U verklaart tegenover Duivelsejobs dat u een werkgever bent die overweegt de persoon op het cv in kwestie als potentiële werknemer te beschouwen.

4. Exoneratieverklaring en beperking van aansprakelijkheid

Duivelsejobs WIJST UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES AF, ZOWEL UITDRUKKELIJK ALS IMPLICIET, EN INCLUSIEF (DOCH ZONDER BEPERKING) ALLE GARANTIES DAT HET AAN Duivelsejobs VERSTREKTE E-MAILADRES JUIST IS, DAT DE DOOR Duivelsejobs OP UW VERZOEK VERZONDEN E-MAIL DE GEADRESSEERDE ZAL BEREIKEN, DAT DE GEADRESSEERDE VAN DE DOOR Duivelsejobs OP UW VERZOEK VERZONDEN E-MAIL DE E-MAIL ZAL LEZEN, OF DAT DE GEADRESSEERDE VAN UW VERZOEK NAAR AANLEIDING VAN DE E-MAIL ZAL HANDELEN. Duivelsejobs WIJST UITDRUKKELIJK ALLE ANDERE GARANTIES AF, INCLUSIEF (DOCH ZONDER BEPERKING) ALLE GARANTIES VAN NON-INBREUK, VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

BEHALVE VOOR DE VERGOEDING VAN VERSCHULDIGDE BEDRAGEN AAN DERDEN VOLGENS DEZE OVEREENKOMST EN OVERTREDING DOOR U VAN PARAGRAAF 1, GELDT HET VOLGENDE VOOR ZOVERRE WETTELIJK TOEGESTAAN: (a) GEEN VAN DE PARTIJEN IS AANSPRAKELIJK VOOR BIJKOMENDE, SPECIALE, INDIRECTE, EXEMPLARISCHE, PUNITIEVE OF ANDERE SCHADE, HETZIJ VOLGENS CONTRACT, ONRECHTMATIGHEID OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE THEORIE, ZELFS INDIEN GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE SCHADE EN ONGEACHT FALEN VAN HET ESSENTIËLE DOEL VAN BEPERKT VERHAAL; EN (b) DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN PARTIJEN JEGENS DE ANDERE PARTIJ BEPERKT ZICH TOT BEDRAGEN DIE ZIJN BETAALD OF VERSCHULDIGD AAN Duivelsejobs DOOR U VOOR DE Duivelsejobs CV-SERVICE DIE DE AANLEIDING TOT DE CLAIM VORMT.

5. Betaling

Aan u worden de kosten in rekening gebracht als en wanneer ditop de website wordt aangegeven. Indien u zich buiten de Belgie bevindt, kunt u alle kosten betalen in de volgende valuta, die u ten tijde van het aanmaken van de account dient te selecteren: Amerikaanse dollar, Euro, Engelse pond, Canadese dollar, Australische dollar, Zwitserse frank of Japanse yen. U moet extra betalen voor eventuele belastingen die worden geheven in aanvulling op de door Duivelsejobs genoemde bedragen, ten tijde van aankoop of op een latere datum. U bent verantwoordelijk voor het betalen van (y) alle belastingen en overheidstoeslagen en (z) eventuele redelijke onkosten en honoraria die Duivelsejobs oploopt bij het innen van achterstallige bedragen. U wijst alle claims in verband met factuurbedragen af, tenzij deze claims binnen 60 dagen na de boeking worden ingediend. U verklaart boekingen op uw creditcardrekening niet middels een overeenkomst met de uitgever van uw creditcard te zullen annuleren. Eventuele terugbetalingen vinden naar goeddunken van Duivelsejobs plaats, en uitsluitend in de vorm van credits voor diensten van Duivelsejobs. U bevestigt en verklaart dat alle creditcardgegevens en bijbehorende factuur- en betalingsgegevens die u aan Duivelsejobs verstrekt, door Duivelsejobs kunnen worden gedeeld met bedrijven die voor Duivelsejobs of voor u werken, zoals betalingsverwerkers en/of kredietbureaus, doch uitsluitend ten einde uw kredietinformatie te controleren, betaling aan Duivelsejobs te bewerkstelligen en uw account te onderhouden. Duivelsejobs mag deze informatie ook verstrekken in verband met geldige juridische procedures zoals dagvaardingen, huiszoekingsbevelen en gerechtelijke bevelen, of om haar wettelijke rechten vast te stellen of uit te oefenen, of om juridische aanklachten te weerleggen. Duivelsejobs kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebruik of openbaarmaking van zulke gegevens door zulke derden. De voor Duivelsejobs vermelde prijs betreft een netto boeking naar Duivelsejobs Belgie zonder inhouding van inkomstenbelasting en zonder inhouding van servicebelasting. Het afdragen van in te houden belastingen aan de overheid is uw verantwoordelijkheid, en Duivelsejobs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid hiervoor.

6. Schadeloosstelling

U verklaart Duivelsejobs, haar agenten, gelieerde ondernemingen en licentiegevers te vrijwaren voor claims door derden of voor aansprakelijkheid (inclusief, doch zonder beperkingen, redelijke juridische kosten) die voortvloeien uit contact dat u onderhoudt met de geadresseerde van de e-mail.

7. Diversen

Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen inzake het onderwerp ervan, en prevaleert boven en vervangt alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling, over dit onderwerp. Vrijstelling van de verplichting tot naleving van bepalingen in deze overeenkomst is alleen geldig indien schriftelijk door Duivelsejobs verleend en ondertekend. Deze overeenkomst vormt samen met eventuele aanvullingen en eventuele aanvullende overeenkomsten die u in verband met de website met Duivelsejobs hebt gesloten, de volledige overeenkomst tussen u en Duivelsejobs inzake de website. Indien een bepaling in deze overeenkomst door een competent gerechtshof ongeldig wordt bevonden, is de ongeldigheid van die bepaling niet van invloed op de geldigheid van de resterende bepalingen in deze overeenkomst, die geheel van kracht blijft.

Door deze website te gebruiken, geeft u te kennen dat u akkoord gaat met deze overeenkomst en verklaart u alle vigerende wet- en regelgeving te zullen eerbiedigen, inclusief de Amerikaanse wet- en regelgeving inzake uitvoer en heruitvoer, het auteursrecht en andere wetgeving op het gebied van intellectuele eigendom. Het materiaal op deze website wordt beschikbaar gesteld met “beperkte rechten”. Voor gebruik, vermenigvuldiging of openbaarmaking door de overheid gelden de beperkingen die zijn uiteengezet in de vigerende wet- en regelgeving. Gebruik van materiaal door de overheid vormt bevestiging door de overheid van de eigendomsrechten van Duivelsejobs op dit materiaal.

U begrijpt en bevestigt dat Duivelsejobs of haar licentiegevers eigenaar zijn van alle rechten en aanspraken op en alle belangen in de website, en alle hiermee gepaard gaande eigendomsrechten. Duivelsejobs behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk in deze zijn verleend. U mag met uitzondering van uw eigen inhoud geen wijzigingen aanbrengen in auteursrechtmededelingen, bedrijfseigen legenda, toekenningen van handels- en dienstmerken, octrooimarkeringen of andere aanduidingen van eigendom op de materialen die via de website worden bereikt. Gebruik van materialen of beschrijvingen; afgeleid gebruik van de website of materialen daarop; en gebruik van data mining, robots of vergelijkbare hulpmiddelen voor het vergaren en extraheren van gegevens zijn streng verboden. De gebruiker mag onder geen beding delen van de website of de materialen erop omkaderen (framing).

Adreswijzigingen: Als uw factuuradres van een adres in de Belgie verandert in een adres buiten de Belgie, of van een adres buiten de Belgie verandert in een adres in de Belgie, blijft u onder contract staan van dezelfde Duivelsejobs-partij voor het resterende deel van de maand waarin de verandering heeft plaatsgevonden. In de volgende maand wordt het contract als afgenomen beschouwd tussen u en de Duivelsejobs-partij die in de eerste paragraaf van deze overeenkomst vermeld staat.

Alle mededelingen aan Duivelsejobs moeten worden gestuurd aan de vigerende Duivelsejobs-entiteit die in de eerste paragraaf van deze overeenkomst vermeld staat, en wel aangetekend per post of luchtpost of koeriersdienst, worden na ontvangst als gedaan beschouwd, en moeten verwijzen naar het programma waarmee de mededeling verband houdt (m.a.w. het Duivelsejobs cv-programma, Duivelsejobs advertentieprogramma, of Duivelsejobs Publisher-programma). Mededelingen aan u kunnen worden gedaan door verzending van een e-mail aan het in uw account vermelde e-mailadres, of door het posten van een bericht op uw account-interface, en worden als ontvangen beschouwd wanneer ze zijn verzonden (voor e-mail) of niet langer dan vijftien (15) dagen nadat ze zijn gepost (voor berichten in uw Duivelsejobs Ads-interface).

U mag uw rechten of verplichtingen volgens deze overeenkomst niet toewijzen of delegeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivelsejobs, en pogingen hiertoe zijn ongeldig. Het staat Duivelsejobs vrij haar rechten en verplichtingen volgens deze overeenkomst toe te wijzen of te delegeren zonder u hiervan op de hoogte te stellen. Duivelsejobs en u en Duivelsejobs-partners zijn geen wettelijke partners of agenten, maar onafhankelijke contractors.

Deze overeenkomst en alle geschillen die voortvloeien uit of in verband met deze overeenkomst (“geschil”) in alle opzichten, inclusief doch niet beperkt tot de geldigheid, constructie en uitoefening van deze overeenkomst, vallen onder de jurisdictie van Belgie, zonder erkenning van conflicten van eventuele juridische beginselen. Alle procedures, rechtsgedingen en andere juridische procedures in verband met dit geschil kunnen uitsluitend in de Belgische federale gerechtshoven worden ingediend. Alle partijen verklaren zich hierbij akkoord met de exclusieve persoonlijke jurisdictie van de gerechtshoven van de Belgische overheid.

C. Voorwaarden advertentieprogramma Duivelsejobs

Deze overeenkomst voor het Duivelsejobs advertentieprogramma ("overeenkomst") wordt gesloten tussen u en (1) Duivelsejobs Belgie als en wanneer u in de Belgie bentof u zich elders bevindt. Alle verwijzingen naar “Duivelsejobs” hebben betrekking op Duivelsejobs Belgie indien u de website vanuit de Belgie bezoekt of gebruikt; in alle andere gevallen verwijst “Duivelsejobs” naar Duivelsejobs Belgie. "U" verwijst naar de partij die vermeld staat in de door u aangemaakte account, en u verklaart dat u bevoegd bent om akkoord te gaan met deze overeenkomst voor uzelf en/of die partij. U verklaart en garandeert dat u bevoegd bent te handelen uit naam van, en deze overeenkomst aan te gaan uit naam van, derden waarvoor u trefwoord-advertenties of gesponsorde vacature-advertenties genereert. U gaat bij deze akkoord met, en verklaart het volgende:

1. Het programma

Gebruik van het Duivelsejobs advertentieprogramma ("programma") op of via online- en/of mobiele services, websites en software die is verstrekt op of in verband met de services of websites (gezamenlijk de “website”) vindt plaats conform alle vigerende voorwaarden en beleidsregels van Duivelsejobs, inclusief het Duivelsejobs privacybeleid (http://be.Duivelsejobs.com/legal#privacy). De beleidsregels van Duivelsejobs kunnen op elk gewenst moment veranderen. Bij de aankoop van trefwoord-advertenties of gesponsorde vacature-advertenties ("gesponsorde advertenties") bent u als enige verantwoordelijk voor alle: (a) targeting-opties voor trefwoorden, advertenties vacatures (gezamenlijk de "Targets") en alle advertentie- of vacatureinhoud en target-URL's ("Creative"), of deze nu door of voor u zijn gegenereerd; en (b) websites die proximaal bereikbaar zijn vanaf Creative URL's en uw diensten en producten (gezamenlijk "diensten"). U zult uw wachtwoorden beschermen en aanvaardt volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik van uw accounts door uzelf en door derden. Gesponsorde advertenties kunnen worden geplaatst op (y) alle inhoud of eigendommen die worden verstrekt door Duivelsejobs ("eigendom van Duivelsejobs"), en (z) alle andere inhoud of eigendommen die worden verstrekt door een derde partij ("partner") en waarop Duivelsejobs gesponsorde advertenties plaatst, of de resultaten van zoekacties naar vacatures plaatst ("eigendom van de partner"). Duivelsejobs of haar partners kunnen gesponsorde advertenties zonder opgave van redenen wijzigen, afwijzen of verwijderen. Communicatie over gesponsorde advertenties op eigendommen van partners mag alleen met Duivelsejobs plaatsvinden.

2. Annulering

Tenzij anderszins vermeld in een invoegopdracht (Insertion Order) of andere overeenkomst voor het adverteren met Duivelsejobs, kunt u elke advertentie zelfstandig online annuleren (deze annulering wordt doorgaans binnen 24 uur van kracht). Het staat Duivelsejobs vrij om het programma of deze overeenkomst op elk gewenst tijdstip zonder nadere kennisgeving te annuleren. Duivelsejobs kan het programma of deze overeenkomst zonder enige vorm van aansprakelijkheid wijzigen, en uw gebruik van het programma na kennisgeving dat deze overeenkomst is gewijzigd, houdt in dat u de gewijzigde overeenkomst aanvaardt. Paragraaf 1, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 blijven ook na het vervallen of opzeggen van deze overeenkomst van kracht.

3. Verboden vormen van gebruik

Het wordt u verboden, en u mag niemand toestemming verlenen om: (a) geautomatiseerde, frauduleuze of anderszins ongeldige indrukken of klikken te generen; of (b) onwettige zaken te adverteren, of illegale of frauduleuze handelsactiviteiten te ondernemen in staten of landen waar uw advertentie wordt getoond. U verklaart en garandeert (x) dat al uw informatie correct en up-to-date is; (y) dat u in het bezit bent van alle rechten tot kopiëren, verdelen en weergeven van Creative en Targets, en deze aan Duivelsejobs en partners verleent ("gebruik"); en (z) dat dit gebruik en de websites waarnaar uw gesponsorde advertenties koppelingen bevatten (inclusief de diensten of producten erop) geen vigerende wetgeving overtreden, of aanzetten tot overtreding hiervan. Overtreding van deze beleidsregels kan resulteren in onmiddellijk opzegging van deze overeenkomst of uw account zonder nadere kennisgeving, en kan u blootstellen aan juridische straffen en consequenties.

4. Exoneratieverklaring en beperking van aansprakelijkheid

Duivelsejobs WIJST ALLE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET EN INCLUSIEF DOCH NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN NON-INBREUK, VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL AF VOOR HET PROGRAMMA EN UW GEBRUIK ERVAN. Duivelsejobs wijst alle garanties af inzake positionering of het niveau of de timing van: (i) kosten per klik, (ii) doorklikpercentages, (iii) levering van indrukken op het eigendom van een partner of eigendom van Duivelsejobs of onderdelen van die eigendommen, (iv) klikken of (v) conversies voor een Creative of Targets. BEHALVE VOOR DE VERGOEDING VAN VERSCHULDIGDE BEDRAGEN AAN DERDEN VOLGENS DEZE OVEREENKOMST EN OVERTREDING DOOR U VAN PARAGRAAF 1, GELDT HET VOLGENDE VOOR ZOVERRE WETTELIJK TOEGESTAAN: (a) GEEN VAN DE PARTIJEN IS AANSPRAKELIJK VOOR BIJKOMENDE, SPECIALE, INDIRECTE, EXEMPLARISCHE, PUNITIEVE OF ANDERE SCHADE, HETZIJ VOLGENS CONTRACT, ONRECHTMATIGHEID OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE THEORIE, ZELFS INDIEN IS GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE SCHADE EN ONGEACHT FALEN VAN HET ESSENTIËLE DOEL VAN BEPERKT VERHAAL; EN (b) DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN PARTIJEN JEGENS DE ANDERE PARTIJ BEPERKT ZICH TOT BEDRAGEN DIE ZIJN BETAALD OF VERSCHULDIGD AAN Duivelsejobs DOOR U VOOR DE GESPONSORDE ADVERTENTIES DIE DE AANLEIDING TOT DE CLAIM VORMEN.

5. Betaling

Aan u wordt een bedrag in rekening gebracht dat is gebaseerd op het aantal klikken, of op een andere factureringsmethode, die u online kunt selecteren. Als u in de Belgie bent gevestigd, moet u alle kosten in Amerikaanse dollars betalen. Indien u zich buiten de Belgie bevindt, kunt u alle kosten betalen in de volgende valuta, die u ten tijde van het aanmaken van de account dient te selecteren: Amerikaanse dollar, Euro, Engelse pond, Canadese dollar, Australische dollar, Zwitserse frank of Japanse yen. Deze kosten zijn exclusief belasting, inclusief btw. Aan u wordt btw in rekening gebracht zoals van toepassing en gepast is. U bent verantwoordelijk voor het betalen van (y) alle belastingen en overheidstoeslagen en (z) eventuele redelijke onkosten en honoraria die Duivelsejobs oploopt bij het innen van achterstallige bedragen. U verbeurt het recht op alle claims in verband met onkosten tenzij deze binnen 60 dagen na boeking worden geclaimd (dit is niet van invloed op uw rechten bij de uitgever van uw creditcard). De in rekening gebracht kosten zijn uitsluitend gebaseerd op de door Duivelsejobs gedane metingen van klikken. De bepaling van het aantal klikken door Duivelsejobs is bindend. Eventuele terugbetalingen vinden naar goeddunken van Duivelsejobs plaats, en uitsluitend in de vorm van advertentiecredits voor eigendommen van Duivelsejobs. U bevestigt en verklaart dat alle creditcardgegevens en bijbehorende factuur- en betalingsgegevens die u aan Duivelsejobs verstrekt, door Duivelsejobs kunnen worden gedeeld met bedrijven die voor Duivelsejobs of voor u werken, zoals betalingsverwerkers en/of kredietbureaus, doch uitsluitend ten einde uw kredietinformatie te controleren, betaling aan Duivelsejobs te bewerkstelligen en uw account te onderhouden. Duivelsejobs mag ook informatie verstrekken in verband met geldige juridische procedures zoals dagvaardingen, huiszoekingsbevelen en gerechtelijke bevelen, of om haar wettelijke rechten vast te stellen of uit te oefenen, of om juridische aanklachten te weerleggen. Duivelsejobs kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebruik of openbaarmaking van zulke gegevens door zulke derden. De voor Brazilië vermelde prijs betreft een netto boeking naar Duivelsejobs zonder inhouding van inkomstenbelasting (IRRF) en zonder inhouding van servicebelasting. Het afdragen van in te houden belastingen aan de overheid is uw verantwoordelijkheid, en Duivelsejobs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid hiervoor.

6. Schadeloosstelling

U verklaart Duivelsejobs, haar agenten, gelieerde ondernemingen en licentiegevers te vrijwaren voor claims door derden of voor aansprakelijkheid (inclusief, doch zonder beperkingen, redelijke juridische kosten) die voortvloeien uit uw gebruik van het programma, Targets, Creative, de website en services en overtreding van de overeenkomst.

7. Diversen

Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen inzake het onderwerp ervan, en prevaleert boven en vervangt alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling, over dit onderwerp. Vrijstelling van de verplichting tot naleving van bepalingen in deze overeenkomst is alleen geldig indien schriftelijk door Duivelsejobs verleend en ondertekend. Deze overeenkomst vormt samen met eventuele aanvullingen en eventuele aanvullende overeenkomsten die u in verband met de website met Duivelsejobs hebt gesloten, de volledige overeenkomst tussen u en Duivelsejobs inzake de website. Indien een bepaling in deze overeenkomst door een competent gerechtshof ongeldig wordt bevonden, is de ongeldigheid van die bepaling niet van invloed op de geldigheid van de resterende bepalingen in deze overeenkomst, die geheel van kracht blijft.

Door deze website te gebruiken, geeft u te kennen dat u akkoord gaat met deze overeenkomst en verklaart u alle vigerende wet- en regelgeving te zullen eerbiedigen, inclusief de Amerikaanse wet- en regelgeving inzake uitvoer en heruitvoer, het auteursrecht en andere wetgeving op het gebied van intellectuele eigendom. Het materiaal op deze website wordt beschikbaar gesteld met “beperkte rechten”. Voor gebruik, vermenigvuldiging of openbaarmaking door de overheid gelden de beperkingen die zijn uiteengezet in de vigerende wet- en regelgeving. Gebruik van materiaal door de overheid vormt bevestiging door de overheid van de eigendomsrechten van Duivelsejobs op dit materiaal.

U begrijpt en bevestigt dat Duivelsejobs of haar licentiegevers eigenaar zijn van alle rechten en aanspraken op en alle belangen in de website, en alle hiermee gepaard gaande eigendomsrechten. Duivelsejobs behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk in deze zijn verleend. U mag met uitzondering van uw eigen inhoud geen wijzigingen aanbrengen in auteursrechtmededelingen, bedrijfseigen legenda, toekenningen van handels- en dienstmerken, octrooimarkeringen of andere aanduidingen van eigendom op de materialen die via de website worden bereikt. Gebruik van materialen of beschrijvingen; afgeleid gebruik van de website of materialen daarop; en gebruik van data mining, robots of vergelijkbare hulpmiddelen voor het vergaren en extraheren van gegevens zijn streng verboden. De gebruiker mag onder geen beding delen van de website of de materialen erop omkaderen (framing).

Adreswijzigingen: Als uw factuuradres van een adres in de Belgie verandert in een adres buiten de Belgie, of van een adres buiten de Belgie verandert in een adres in de Belgie, blijft u onder contract staan van dezelfde Duivelsejobs-partij voor het resterende deel van de maand waarin de verandering heeft plaatsgevonden. In de volgende maand wordt het contract als afgenomen beschouwd tussen u en de Duivelsejobs-partij die in de eerste paragraaf van deze overeenkomst vermeld staat.

Alle mededelingen aan Duivelsejobs moeten worden gestuurd aan de vigerende Duivelsejobs-entiteit die in de eerste paragraaf van deze overeenkomst vermeld staat, en wel aangetekend per post of luchtpost of koeriersdienst, worden na ontvangst als gedaan beschouwd, en moeten verwijzen naar het programma waarmee de mededeling verband houdt (m.a.w. het Duivelsejobs cv-programma, Duivelsejobs advertentieprogramma, of Duivelsejobs Publisher-programma). Mededelingen aan u kunnen worden gedaan door verzending van een e-mail aan het in uw account vermelde e-mailadres, of door het posten van een bericht op uw account-interface, en worden als ontvangen beschouwd wanneer ze zijn verzonden (voor e-mail) of niet langer dan vijftien (15) dagen nadat ze zijn gepost (voor berichten in uw Duivelsejobs Ads-interface).

U mag uw rechten of verplichtingen volgens deze overeenkomst niet toewijzen of delegeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivelsejobs, en pogingen hiertoe zijn ongeldig. Het staat Duivelsejobs vrij haar rechten en verplichtingen volgens deze overeenkomst toe te wijzen of te delegeren zonder u hiervan op de hoogte te stellen. Duivelsejobs en u en Duivelsejobs-partners zijn geen wettelijke partners of agenten, maar onafhankelijke contractors.

Deze overeenkomst en alle geschillen die voortvloeien uit of in verband met deze overeenkomst (“geschil”) in alle opzichten, inclusief doch niet beperkt tot de geldigheid, constructie en uitoefening van deze overeenkomst, vallen onder de jurisdictie van Belgie, zonder erkenning van conflicten van eventuele juridische beginselen. Alle procedures, rechtsgedingen en andere juridische procedures in verband met dit geschil kunnen uitsluitend in de Belgische federale gerechtshoven worden ingediend. Alle partijen verklaren zich hierbij akkoord met de exclusieve persoonlijke jurisdictie van de gerechtshoven van de Belgische overheid.

D. Voorwaarden Publisher-programma Duivelsejobs

Deze overeenkomst tussen u (de "Publisher") en Duivelsejobs Belgie, zet de voorwaarden (de "overeenkomst") uiteen die gelden voor deelname aan het Duivelsejobs Publisher-programma (het "programma") en, naast de Algemene Voorwaarden van Duivelsejobs, voor gebruik van of toegang tot de online en/of mobiele services, websites en software van Duivelsejobs die beschikbaar worden gesteld op of in verband met de services of websites (gezamenlijk de “website”). Alle verwijzingen naar “Duivelsejobs” duiden op Duivelsejobs Belgie Het programma zoals dat in het algemeen wordt aangeboden door Duivelsejobs, staat beschreven op https://ads.Duivelsejobs.com/ of andere URL's die Duivelsejobs van tijd tot tijd kan verstrekken. "U" of "Publisher" duidt op elke entiteit die vermeld staat op een inschrijvingsformulier dat is ingezonden door dezelfde of gelieerde personen, en/of bureaus of netwerken die uit hun naam handelen, en die eveneens aan deze overeenkomst zijn gebonden.

Duivelsejobs heeft absoluut beslissingsrecht inzake het al dan niet aanvaarden van bepaalde aanvragers of sites voor deelname aan het programma of delen hiervan. Publishers komen niet voor deelname in aanmerking indien hun web-eigendommen niet voldoen aan de voorwaarden van het Duivelsejobs-beleid voor aanvaardbaar gebruik (Duivelsejobs Affiliate Acceptable Use Policy), online te vinden op AAUP (het 'AAUP'). Om als Publisher aan het programma deel te kunnen nemen, moeten alle deelnemers ten minste achttien jaar oud zijn. Aanvragers verklaren en garanderen dat alle bij Duivelsejobs ingediende informatie waar, juist en volledig is.

1. Verplichtingen van de Publisher

Alle resultaten van vacature-zoekacties, het vacaturezoekvak, betaling-per-klik advertenties, koppelingen, invoegcode en alle Duivelsejobs-logo's of andere elementen die door Duivelsejobs beschikbaar worden gesteld op de websites van gelieerde ondernemingen of websites met vermelding van het merk van Duivelsejobs en dat van de gelieerde onderneming (gezamenlijk "programma-elementen") mogen alleen worden weergegeven op URL's die door Duivelsejobs zijn beoordeeld en voor deelname zijn goedgekeurd ("aanvaarde URL's"). De Publisher dient Duivelsejobs op de hoogte te stellen van alle veranderingen in het type inhoud dat toegankelijk is op zulke aanvaarde URL's. De Publisher verklaart te zullen voldoen aan de specificaties die van tijd tot tijd door Duivelsejobs worden verstrekt voor de juiste levering, weergave, tracking en rapportage van programma-elementen.

De Publisher zal elk weergegeven programma-element voorzien van een label met de zinsnede "Jobs door Duivelsejobs" met een grootte van ten minste 116 bij 23 pixels, en waarin het woord "Jobs" een hyperlink bevat naar http://www.Duivelsejobs.be of een andere Duivelsejobs-website zoals overeengekomen met Duivelsejobs en het woord "Duivelsejobs" een afbeelding is van het Duivelsejobs-logo, met eveneens een hyperlink naar http://www.Duivelsejobs.com of een andere website zoals overeengekomen met Duivelsejobs. Een afbeelding van het Duivelsejobs-logo is beschikbaar op: http://www.duivelsejobs.be/assets/img/logo.png.

De Publisher verklaart alle voorwaarden van het AAUP te zullen eerbiedigen. Duivelsejobs behoudt zich het recht voor om deelname van de Publisher aan het programma naar eigen goeddunken te beëindigen indien Duivelsejobs vermoedt dat overtreding van het AAUP heeft plaatsgevonden. De Publisher verklaart bij deze Duivelsejobs te zullen beschermen tegen en te vrijwaren voor alle claims, verzoeken, aansprakelijkheid, onkosten, verliezen, schade en honoraria die voortvloeien uit of verband houden met een overtreding of vermoede overtreding van het AAUP door de Publisher. Het bovenstaande vormt een aanvulling op, en geen substituut voor, andere vormen van verhaal waarover Duivelsejobs mogelijk kan beschikken in geval van overtredingen van het AAUP door de Publisher.

De Publisher verleent Duivelsejobs bij deze toestemming om in het marketingmateriaal van Duivelsejobs verwijzingen naar de Publisher en zijn websites op te nemen.

2. Betaling aan de Publisher

De Publisher ontvangt een commissie voor geldige ontvangen klikken (zoals enkel door Duivelsejobs bepaald) in verband met de programma-elementen die op aanvaarde URL's worden weergegeven, waarbij het bedrag in elk geval uitsluitend en naar eigen goeddunken door Duivelsejobs is vastgesteld voor deelnemers aan het programma. De Publisher ontvangt geen vergoeding voor transacties die door de Publisher of door uit naam van de Publisher handelende partijen zijn gegenereerd. Daarenboven zal Duivelsejobs niet worden verplicht om voor kunstmatige en/of frauduleuze indrukken of klikken te betalen zoals wordt bepaald door Duivelsejobs of als de Publisher in strijd is met deze overeenkomst. Daarenboven en niet als beperking van het bovenstaande, dient de Publisher het deel van de inkomsten dat aan Publisher is uitbetaald, terug te betalen indien dit door kunstmatige of frauduleuze indrukken is veroorzaakt. Deze overeenkomst kan alleen schriftelijk worden aangevuld, in een afzonderlijk document met specifieke verwijzing naar deze voorwaarden, ondertekend door vertegenwoordigers van beide partijen. Deze overeenkomst kan niet middels uitwisseling van e-mailberichten geamendeerd worden. Dashboard- of andere weergaven van het aantal klikken kunnen niet als contractueel bindend voor Duivelsejobs worden beschouwd.

3. Gekwalificeerde koppelingen

De Publisher kan een commissie verdienen, naar eigen goeddunken van Duivelsejobs te bepalen, indien de Publisher een gekwalificeerde gebruiker (zoals hieronder gedefinieerd) doorverwijst naar de Duivelsejobs-website via een gekwalificeerde koppeling (zoals hieronder gedefinieerd) en indien deze gekwalificeerde gebruiker de Duivelsejobs-website heeft bezocht en een gekwalificeerd product of gekwalificeerde service heeft aangeschaft ("gekwalificeerde aankoop") tijdens een sessie (zoals hieronder gedefinieerd). Niet alle services of producten komen in aanmerking als gekwalificeerde aankoop volgens het programma, en Duivelsejobs besluit naar eigen goeddunken welke aankopen gekwalificeerd worden. Duivelsejobs i